0

  Mixcrete 概念

  Mixcrete概念提供了广泛、灵活的应用范围,也适用于耐受较高热机械应力的区域中,分级耐碱性和应力降低的性能特征。该概念还为低水泥含量的耐火浇注料提供了灵活的组合可能性。

  标准低水泥类型的混合可以使库存中的产品更加统一。因此,减少产品数量可以实现更简单的存储、更短的存储时间和更低的存储成本。通过单独使用或袋装混合多达六种 Mixcrete 产品或五种 Mixcrete 组合,可以适用于水泥厂的正常和高应力区域 - 从旋风预热器到冷却器中的破碎机。

  根据推荐的混合比(3:1、2:1 和 1:1),灵活应用的安装概念允许约 12-25%(按重量)的梯度 SiC 含量,因此特别是在耐碱性、较高的热负荷、较低的应力敏感性和较低的膨胀倾向方面,可以因应不同区域的需要而配合,从而使用特定的产品特性。
  产品组合比例
  Al2O3
  SiO2 SiC
  REFRACLAY 40 LCC
  + REFRA-SiC 50 AR
  3:1
  2:1
  1:1
  38
  36
  32
  44
  43
  39
  12
  16
  23
  REFRAMULLITE 60 LCC
  + REFRA-SiC 50 AR
  3:1
  2:1
  1:1
  44
  42
  36
  36
  36
  34
  15
  19
  25
  REFRAMULLITE 63 LCC
  + REFRA-SiC 50 AR
  3:1
  2:1
  1:1
  48
  45
  39
  36
  35
  33
  12
  16
  23
  REFRABAUXITE 75 LCC
  + REFRA-SiC 50 AR
  3:1
  2:1
  1:1
  52
  49
  42
  27
  27
  27
  15
  19
  25
  REFRABAUXITE 85 LCC
  + REFRA-SiC 50 AR
  3:1
  2:1
  1:1
  59
  55
  46
  20
  20
  22
  15
  19
  25
  Mixcrete,一种以技术和经济为导向的安装概念